Тел.: 0487161507
65102, м. Одеса, Миколаївська дорога 144

Одеський кабельний завод був утворений у квiтнi 1949 року вiдповiдно до Постанови Ради Мiнiстрiв СРСР. В 60-тi роки закрiпилась спецiалiзацiя заводу "Одескабель" по виготовленню кабелiв для мiських телефонних мереж. Вiдкрите акцiонерне товариство засновано на пiдставi рiшення ФДМУ шляхом перетворення у 1996 роцi державного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство "Одеський кабельний завод "Одескабель". ПАТ "Одескабель" є одним з лiдерiв СНД з виробництва у вiдповiдностi до свiтових стандартiв: - телефонних кабелiв зв'язку; - волконно-оптичних кабелiв;- ЛАН кабелiв. Продукцiя ПАТ "Одескабель" має сертифiкацiю Мiнiстерства зв'язку України та Держстандарту Росiї, пройшла сертифiкацiйнi випробування у фiрмах "Lucent Technologies" (Нiдерланди) та "Sumitomo" (Японiя). У 1998 роцi Товариство почало працювати у системi стандарту ISO-9002 та отримало сертифiкат у стандартi ISO-9002 у 1999 роцi. Наявнiсть цього сертифiкату дозволило збiльшити обсяги експорту продукцiї у iншi країни свiту. У 2000 роцi було розпочато будiвництво цеху з випуску LAN-кабелiв для комп'ютерних мереж та корпоративних систем, який був уведений в дiю у 2001 роцi. У 2002 роцi Товариство впровадило систему якостi ISO 9001 версiї 2000 року. У 2003 роцi на пiдприємствi введений у дiю новий цех з виробництва мiдної катанки - головного матерiалу для виробництва мiдних кабелiв зв'язку. У 2005 роцi був ведений у дiю цех з виробництва внутрiшньооб'єктового волоконно-оптичного кабелю. У 2007 роцi був введений у дiю новий цех з виробництва силових кабелiв напругою до 1 кВ. У 2008 роцi розпочато роботу нового напрямку - виробництва нагрiвальних кабелiв. Також було здiйснено модернiзацiю та прирiст виробничих потужностей з виробництва ЛАН кабелiв. У 2009 роцi були введенi у дiю потужностi з виробництва силового мiдного та алюмiнiєвого кабелю до 10 кВ. У 2010 роцi були встановленi додатковi потуги для удвоєння випуску цифрових та ЛАН-кабелiв. Також Товариство виконуючi законодавство України перейшло на бездокументарну форму iснування. У 2011роцi освоєно випуск силового кабелю напругою до 35 кВ. Атестована Держстандартом України та введена в дiю сучасна випробувальна станцiя для силових кабелiв до 35 кВ. Також Товариство змiнило найменування згiдно закону України «Про акцiонернi товариства» та стало Публiчним акцiонерним товариством «Одеський кабельний завод «Одескабель».У 2012 роцi було реалiзовано проекти:- з виробництва нагрiвальних секцiй торгiвельної марки WOKS, призначених для теплої пiдлоги, систем антизледенiння, снiготанення, зiгрiву почви й зiгрiву труб;- з виробництва дротiв ПВС, армованих кутною виделкою iз заземленням. Також у 2012 роцi шахтнi кабелi зв’язку виробництва ПАТ «Одескабель» пройшли сертифiкацiю у Державному Макiївському науково-дослiдницькому iнститутi з безпеки робiт у гiрнiчнiй промисловостi, що дозволяє їх застосовувати у пiдземних виробках шахт. У 2013 роцi було освоєно виробництво вогнестiйких кабелiв з iзоляцiєю i оболонкою з спецiальних безгалогенних компаундiв. Також у 2013 роцi ПАТ «Одескабель» зовнiшнiми аудиторами мiжнародної компанiї «TIV SUD Management Service GmbH» проведено ресертифiкацiйний аудит системи менеджменту якостi ПАТ «Одескабель» за мiжнародним стандартом ISO 9001:2008. У 2014 роцi було проведено мiжнародний аудiт системи менеджмента якостi, та пiдтвердежно строки дiяльностi сертифiката виданого «TIV SUD Management Service GmbH». У 2014 роцi ПАТ "Одескабель" отримав нагороду за досягення в галузi дiлового вдосконалення та якостi на 10-му ювiлейному турнiрi з якостi країн Центральної та Схiдної Європи. У 2015 роцi ПАТ "Одескабель" ввiв в експлуатацiю сучасний складський логiстичний центр. У 2016 роцi був реконструйований i модернiзований цех з виробництва волоконно-оптичних кабелiв, що збiльшило його можливостi з виробництва в два рази. У 2017році було продовжено реконструкцію і модернізацію цеху з виробництва волоконно-оптичних кабелів. У 2018 роцi у рамках розробленої комплексної програми по оновленню та модернiзацiї iснуючого обладнення заводу були подовженi роботи з ремонту й реконструкцiї виробничих потужностей. У 2019 та 2020 роках були впровадженi роботи з переходу заводу на новий ступень виробництва енергетичних кабелiв з використанням обладнання останнього поколiння, також проводилися роботи з ремонту та реконструкцiї будiвель i споруд основних виробничих цехiв, допомiжних служб i адмiнiстративних корпусiв, шляхiв, утеплення i вентиляцiї будiвель.

Завантаження...

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Код ЄДРПОУ: 05758730 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД "ОДЕСКАБЕЛЬ"

Регулярна інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Особлива інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Інша інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Архів

Код ЄДРПОУ: 05758730 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД "ОДЕСКАБЕЛЬ"
  Завантажені файли
  Річна інформація (XML)
  Квартальна інформація (XML)
  Особлива інформація (XML)

КОНТАКТИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД "ОДЕСКАБЕЛЬ" - Код ЄДРПОУ: 05758730

65102, м. Одеса, Миколаївська дорога 144

0487161507

05758730.emitent.net.ua